การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

บริษัทของเรามีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิเคราะห์ และมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และมีความเป็นเลิศในด้านวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย

มีกระบวนการควบคุมคุณภาพและการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ เพื่อการศึกษาโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทของเรามีความสามารถทางเทคนิคเฉพาะด้านที่ดีเยี่ยมในสาขาของห้องปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ ห้องปฏิบัติการของบริษัทเรามีการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO / IEC 17025 เพื่อรับรองคุณภาพ และมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาในอาการและน้ำ

เป้าหมาย และมีการสนับสนุนห้องปฏิบัติการเคมีของเรา ดังนี้

    - ความเป็นเลิศทางเทคนิค
    - EF client บริการ
    - ราคาที่เหมาะสม

รวมทั้งในการรักษาด้วยรูปแบบขององค์กร เพื่อ

”ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเคมี”

เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการวัด การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ให้มีความผลแม่นยำมากที่สุด

วัดแสงแบบคู่ปล่อยพลาสมา (ICP-OES)

อะตอมดูดกลืนสเปคโตรมิเตอร์ (AAS with Hydride Generation & Cold Vapour Accessories)

วัดแสงแบบคู่ปล่อยพลาสมา (ICP-OES)

แก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรมิเตอร์ ( GC-MS )

แก๊สโครมาโตกราฟ (Flame Ionization & Electron Capture Detection)

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (UV visible & Fluorescence Detection)

โครมาโตกราฟ ( IC )

แก๊สโครมาโตกราฟี / แมสสเปกโทรเมทรี และ แก๊สโครมาโตกราฟี / แมสสเปกโทรเมทรี (GCMS-MS)

แอนทอน พาร์ไมโครเวฟไดเจสเตอร์

เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน