สื่อและกิจกรรม


ข่าวและประกาศล่าสุด

โครงการล่าสุด

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (CST) มีความสามารถในการวิเคราะห์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ นักเคมีใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำตาลในกรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ และใช้วิธีการตาม ICUMSA ที่มีการยอมรับ

บริษัทมีการจัดส่งผลการวิเคราะห์ให้ผู้ซื้อต่างประเทศด้วยเทคโลยีที่ทันสมัย เพื่อรวดเร็วและทันเวลา และตอบสนองของลูกค้า

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มีหลักสูตรการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ : โปรแกรมอาหาร สุขอนามัยอาหาร ระเบียบ 2009 ) , การฝึกอบรม ฮาลาล ฉลากอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร, การจัดการการฝึกอบรมระบบบริหารคุณภาพ , การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารภายใน ( ISO 22000 : 2005 ) , เอกสารที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานของมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 / BRC HACCP, การฝึกอบรม GMP ภายใน และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพ มี Certicated เพื่อรับรอง HACCP , BRC ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพ


ความรู้และโปรแกรมการฝึกอบรม

การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ มีโปรแกรมการฝึกอบขั้นพื้นฐานด้าน- Gas Chromatography (GC), Basic Liquid Chromatography ( LC ) Introduction of GC & Mass Spectrometer (MS Introduction of UV Visible Spectrophotometer, Advance Gas Chromatography สำหรับนักเคมี และมีการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและการประยุกต์ ใช้ICP OES, พื้นฐานของอินซูลิน, กรด, และการประยุกต์ใช้ใน GC และ GC-MS, LC และ LCMS