ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของเชื้อโรคในอาหาร ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับ Salmonella , Listeria monocytogenes, Escherichia coli, amongst ฯลฯ และการผลิตอื่น ๆ ที่มีการจัดการเชื้อ Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus , Vibrio cholera, Bacillus cereus , Clostridium perfringens , Candida albicans aspergilus , Aspergilus niger, Lactobacillus acididophilus, Bidobacteria count ฯลฯ

การทดสอบประสิทธิภาพสารต้านจุลชีพ (AMPET) และสารกันบูด การทดสอบมีมาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคจากสหรัฐอเมริกา และเทียบเท่ามาตรฐานของอังกฤษ

สหภาพยุโรป (EU) ได้เปลี่ยนวิธีกอ้างอิงใน USA , UK , Japan , ฯลฯ ให้เป็นรูปแบบเดียวที่รวมในกระบวนการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกทั้งหมดของประเทศในยุโรป