การอาชีวสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพ (Act 514) ปี 2537 ได้มีการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคลในสถานที่ที่ทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทำงาน จึงมีการแนะนำให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (การใช้มาตรฐานของการสัมผัสสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ) ปี 2543 การกำหนดกรอบทางกฎหมายสำหรับนายจ้างที่จะควบคุม สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสร้างมาตรฐานการทำงานเพื่อปกป้องสุขภาพของพนักงานและบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานที่ทํางาน หรือ รอบ ๆ สถานที่ทำงาน

นอกจากนี้บริษัทของเรายังมีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะให้บริการกับลูกค้า และให้บริการในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มีการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย เพราะบริษัทของเราได้มีการฝึกอบรม ทักษะ ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา ให้มีความพร้อม และมีความเชื่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การจัดการกับเกี่ยวกับสุขภาพและปลอดภัย และมีความเชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพที่หลากหลาย เช่น พิษวิทยาอุตสาหกรรม, นักเคมี, ทันตนามมัยอุตสาหกรรม, อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม, แพทย์รังสีวิทยา, ที่ปรึกษาด้านสิ่งแววดล้อม, วิศวกร ฯลฯ